در باره من

Vahid Chahla

 فارسی زبان مادری من است، زبانی باروراز تاريخ و تجربه ای حيرت انگيز و گهواره شعری شگفت و قصه هائی دلنشين. فرانسه زبانی است که در تبعيد آموخته ام، زبانی که کليد ورود به تاريخ و تجربه ای ديگرو ادبياتی به نوبه خود سرشار و خيره کننده را در دستم نهاده است.
زمانی طولانی، تنها می توانستم اين زبان را برای نوشتن جستارهايم به کار گيرم ونه برای تجربه ادبی. با گذشت زمان از اين مرز هم گذشتم وبه مدد هر دو زبان، فارسی و فرانسه، کاوش هايم را درقلمرو نوشتن پی گرفتم.
نوشتن اينک دنيای بی مرز من است برای زيستن آزادی.

 

گفت و گوئی در باره حجاب

روزجهانی رفع خشونت علیه زنان : گفت وگو با شهلا شفیق جامعه شناس (RFI, 25.11.207)

فکرو ذکر بنیادگرایان مذهبی، بدن زنان است (Asre nou, 21.10.2016)

 

مصاحبه روزنامه اومانیته فرانس با شهلا شفیق

 

در سال ٢٠١٦ موضوع اسلام و اسلاميسم همچنان از مباحث داغ رسانه های عمومی در فرانسه است. روزنامه اومانیته، يکی از معتبرترين روزنامه‌های سراسری فرانسه، با گرايش چپ ، به تازگی ( جمعه ٢١ اکتبر) مصاحبه ای با شهلا شفیق منتشر کرد که توجه فراوانی برانگيخت. ترجمه فارسی اين مصاحبه را می خوانيد.

ادامه مطلب...

درپناه ديوار

lacteegd

 

سراسر روز
باران می باريد
چه سنگين غمی
دارد آسمان
با خود گفتم

 

رقص خورشيد هم
که به تسلی برآمد
بی رمق بود چنان
که دمی بيش نپائيد
رنگين کمان

 

چه زيباست اما
آن راه شيری
که نقش زده
در دل ابرها
به ثانيه ای

 

محوست وهم پيدا
ناپايداروديرپا
ازجنس خاطره
انگار
با خود گفتم

  

شهلا شفيق