در باره من

Vahid Chahla

 فارسی زبان مادری من است، زبانی باروراز تاريخ و تجربه ای حيرت انگيز و گهواره شعری شگفت و قصه هائی دلنشين. فرانسه زبانی است که در تبعيد آموخته ام، زبانی که کليد ورود به تاريخ و تجربه ای ديگرو ادبياتی به نوبه خود سرشار و خيره کننده را در دستم نهاده است.
زمانی طولانی، تنها می توانستم اين زبان را برای نوشتن جستارهايم به کار گيرم ونه برای تجربه ادبی. با گذشت زمان از اين مرز هم گذشتم وبه مدد هر دو زبان، فارسی و فرانسه، کاوش هايم را درقلمرو نوشتن پی گرفتم.
نوشتن اينک دنيای بی مرز من است برای زيستن آزادی.

 

گفت و گوئی در باره حجاب

چهره‌ها و گفتگوها (RFI, 14.09.2016)

 

از مسیر "نویسش"؛ گفت‌وگو با شهلا شفیق

 

پادکست

 

فکرو ذکر بنیادگرایان مذهبی، بدن زنان است (Asre nou, 21.10.2016)

 

مصاحبه روزنامه اومانیته فرانس با شهلا شفیق

 

در سال ٢٠١٦ موضوع اسلام و اسلاميسم همچنان از مباحث داغ رسانه های عمومی در فرانسه است. روزنامه اومانیته، يکی از معتبرترين روزنامه‌های سراسری فرانسه، با گرايش چپ ، به تازگی ( جمعه ٢١ اکتبر) مصاحبه ای با شهلا شفیق منتشر کرد که توجه فراوانی برانگيخت. ترجمه فارسی اين مصاحبه را می خوانيد.

ادامه مطلب...

دره

valleegd

 

اسب سفيد
يال نمی افراشتی اگر
در دل باد
در يادهام نمی کاشتی
باغ را 

آن سبزسرخ نارنجی
که آغوش گشود
بر نگاهم که گمگشته
داشت پرت می شد
در سياهی دره

ايستاده بودم
دربلندای رويا
روی پلی بی انتها
تنها صدای باد بود
وعمق دره زيرپل
چه هراسناک می نمود

ناگاه پهلودستم
يال افراشتی
تنها يک دم
سپيد يکسرسپيد
چنان سپيد که
ديدم من
رنگهای باغ را

وسرخ سبزنارنجی رويا
گم و گورنشد
در تيره ها
به کابوس

شهلا شفيق