نگاه ها و نقدها به " سوگ" ، از رضا دانشور و مجيد نفيسی